Giấy phép cư trú

Cư trú trên 180 ngày

Nếu dự định lưu trú dài hơn 180 ngày tại Áo, Quí vị phải đệ đơn xin giấy phép cư trú.

Giấy phép cư trú tại Áo được chia thành hai loại Aufenthaltserlaubnis (thẻ cư trú) hoặc Niederlassungsbewilligung (thẻ định cư), tuỳ vào mục đích cư trú. Đơn xin GPCT phải nêu rõ lí do cư trú. Ngoài ra hồ sơ còn bao gồm các giấy tờ cần thiết khác.

Đại sứ quán Áo Hà Nội không trực tiếp xử lí các hồ sơ xin giấy phép cư trú. Toàn bộ hồ sơ được chuyển sang các cơ quan chức năng tại Áo.

Đề nghị Quí vị nộp đơn xin cấp giấy phép cư trú tại Đại sứ quán trước ngày dự định sang Áo tối thiểu bốn tháng.

Đơn xin cấp giấy phép cư trú: Tuỳ vào mục đích cư trú, hồ sơ xin giấy phép cư trú sẽ bao gồm các mẫu đơn và giấy tờ khác nhau. Quí vị có thể tải về hướng dẫn và mẫu đơn tại mục downloads phía tay phải. Nếu không tìm thấy mẫu đơn và hướng dẫn phù hợp với mục đích cư trú của mình, Quí vị có thể liên hệ trực tiếp với Đại sứ quán Áo Hà Nội.

Lưu ý: Để nộp đơn xin giấy phép cư trú tại Đại sứ quán Áo Hà Nội, Quí vị phải có lịch hẹn trực tuyến. Đề nghị Quí vị đặt lịch hẹn trực tuyến tại đây.

Trước khi xin lịch hẹn để nộp đơn, đề nghị Quí vị tìm hiểu rõ xem hồ sơ của mình phải bao gồm những giấy tờ gì. Tất cả giấy tờ trong hồ sơ phải trình cả bản gốc và bản sao. Những hồ sơ không đẩy đủ sẽ không được xem xét xử lí.

Trường hợp xin giấy phép cư trú có hạn mức diện „Niederlassungsbewilligung – ausgenommen Erwerbstätigkeit“ („Privatiers“), thời điểm đệ đơn tại Đại sứ quán Áo được dùng để xem xét xếp thứ tự các đơn. Quí vị có thể đặt lịch hẹn nộp đơn xin GPCT diện này bắt đầu từ ngày 29.11.2017. Hẹn sớm nhất là 8 giờ ngày 2.01.2018. Thông tin chi tiết xin xem tại đây.

Khi nộp đơn, người đệ đơn xin GPCT diện này phải nộp giấy tờ chứng minh về trình độ tiếng Đức.

Quí vị có thể tìm thêm về cuộc sống và việc làm tại Áo tại website của chính phủ Áo về nhập cư.