Khoa học/ Nghiên cứu

Bên cạnh việc hợp tác trong giáo dục đại học và khuyến khích trao đổi sinh viên giữa các trường (xem thêm thông tin dưới đây), Áo và Việt Nam cũng hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, chủ yếu trên bình diện đa phương, đặc biệt là trong khuôn khổ của chương trình tài trợ nghiên cứu của Liên minh châu Âu và dự án SEA-EU-NET.

Chương trình tài trợ nghiên cứu của Liên minh châu Âu là một chương trình tài trợ của Ủy ban châu Âu nhằm mục đích tăng cường cơ sở khoa học và công nghệ trong khu vực các nước tham gia đồng thời thúc đẩy phát triển năng lực cạnh tranh quốc tế của các nước đó. Trong chương trình khung thứ 7 (2007-2013) các đơn vị đối tác Việt Nam, Áo và một số nước châu Âu khác đã hợp tác trong 3 dự án chung. Phía Áo có 6 đơn vị và Việt Nam có 3 đơn vị tham gia, trong đó có một dự án do phía Áo điều hành.

SEA-EU-NET là một dự án nhằm khuyến khích đối thoại trong nghiên cứu và sáng kiến giữa các nước EU, các nước đồng minh và các nước thuộc ASEAN (trong đó có Việt Nam). Trong thời gian 4 năm tiến hành dự án (2008-2012) nhiều hoạt động hợp tác đã và sẽ diễn ra nhằm tăng cường hợp tác khoa học giữa châu Âu và Đông Nam Á. Có tổng thể 17 đơn vị đối tác thuộc 8 nước thành viên EU, 1 nước đồng minh và 4 nước Đông Nam Á tham gia vào dự án này. Đại diện của Áo là Trung tâm sáng kiến xã hội (ZSI) và đại diện của Việt nam là Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (NACESTI). Năm 2012 được các đơn vị tham gia tuyên bố là năm Khoa học EU-ASEAN (EU-ASEAN Year of Science) và việc trao đổi của các nhà nghiên cứu từ châu Âu và Đông Nam Á sẽ tiếp tục được khuyến khích tài trợ.