Hợp tác đa phương

Mạng lưới các trường Đại học Á Âu (ASEA-UNINET) được Áo và một số nước Đông Nam Á thành lập năm 1994. Từ năm 1997, số lượng các đơn vị châu Âu tham gia vào mạng lưới liên tục gia tăng. Ngày nay ASEA-UNINET là một mạng lưới các trường đại học châu Âu với nhiệm vụ phát động và khuyến khích hợp tác nghiên cứu với và tại các nước Đông Nam Á. Hoạt động chính của mạng lưới là tổ chức và hỗ trợ tài chính trong trao đổi các nhà khoa học và cán bộ sau đại học giữa các nước và vì thế đóng vai trò chuyển giao kiến thức. Ngoài ra ASEA-UNINET còn có nhiệm vụ cấp học bổng ngành công nghệ cho khu vực Đông Nam Á. Rất nhiều trường đại học của Áo và Việt Nam là thành viên của mạng lưới ASEA-UNINET.

Chương trình Erasmus Mundus II (2009-2013) là một chương trình hợp tác giữa EU với các nước thứ ba nhằm mục đích thúc đẩy giáo dục đại học tại châu Âu đồng thời tăng cường sự hiểu biết giữa các nước thông qua việc hợp tác với các nước thứ ba và gia tăng cơ hội việc làm cho các sinh viên thông qua việc tăng cường trao đổi giữa châu Âu và các nước thứ ba. Ngoài ra chương trình còn nhằm đóng góp vào sự phát triển bền vững trong giáo dục đại học ở các nước thứ ba.

Erasmus Mundus II có 3 chương trình hành động khác nhau, trong khuôn khổ các chương trình này là các dự án dưới dạng các khóa học hoặc tương tự. Cả Áo và Việt Nam đều có các trường đại học tham gia vào nhiều dự án khác nhau trong chương trình này.