Vize

Bergwelt, Landschaft, Berge, Alm, Almhütte, Almwiese
 • Rad sa strankama u vezi sa vizama: od ponedeljka do petka, 09.00-11.00 časova
 • Izdavanje pasoša: od ponedeljka do petka, 09.00-11.00 časova

Skreće se pažnja na to da su dole navedene stavke načelno osnovni uslovi za podnošenje zahteva za vizu, uz koje po potrebi valja priložiti dodatna dokumenta. Obrada zahteva traje nedelju dana ukoliko:

 • su već pri podnošenju zahteva priložena sva neophodna dokumenta,
 • nisu potrebne nikakve dodatne provere i informacije.

Naknadu za obradu zahteva potrebno je uplatiti istog dana, odmah nakon podnošenja zahteva; u protivnom zahtev ne može biti obrađen. Uplata se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti (prema kursu banke na dan uplate) na račun br. RS35265100000008074913 u Raiffeisen Bank u Beogradu (filijala u Đure Jakšića 8).

Skreće se pažnja na to da se naplaćuje samo podnošenje zahteva. Nisu predviđene dodatne naplate za izdavanje vize. Svi obrasci su besplatni!

Šengenski Vizni informacioni sistem (VIS) će početi sa radom u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj 25. septembra 2014.

European Union Podnosioci zahteva za izdavanje vize u Šengenskim konzulatima koji se nalaze u Srbiji će morati da daju otiske prstiju prilikom podnošenja prvog zahteva.

Srpski državljani uživaju bezvizni režim prema Šengenskom sporazumu u skladu sa uslovima utvrđenim Uredbom 1244/2009 i stoga ne podležu VIS-u.

Kroz proceduru VIS moraju da prođu samo oni državljani Srbije koji nisu oslobođeni uslova Šengenskog viznog režima (nosioci biometrijskog pasoša izdatim od strane Koordinacione uprave).

Podnosioci zahteva za izdavanje vize koji imaju drugo državljanstvo i podležu uslovima Šengenskog viznog režima će morati da daju otiske prstiju.

Podnosioci zahteva za nacionalnu vizu (D) kao i za boravišnu dozvolu u Austriji od 25. septembra 2014. takođe su u obavezi da prilikom podnošenja zahteva daju otiske prstiju.

VIS u praksi

Podnosiocu zahteva za vizu uzimaju se biometrijski podaci (10 otisaka prstiju i digitalna fotografija). U pitanju je jednostavan i diskretan postupak koji traje svega nekoliko minuta. Biometrijski podaci se uz podatke dobijene iz formulara za podnošenje zahteva za vizu čuvaju u bezbednoj centralnoj bazi podataka.

Izuzeta su deca ispod 12 godina u slučaju podnošenja zahteva za šengensku vizu odn. deca ispod 6 godina starosti pri podnošenju zahteva za nacionalnu vizu, kao i lica koja fizički nisu u mogućnosti da daju otiske prstiju.

Lica koja često putuju u šengenski prostor ne moraju davati otiske prstiju prilikom svakog podnošenja zahteva za izdavanje vize. Nakon što su pohranjeni u VIS-u, otisci prstiju mogu se narednih 5 godina koristiti za svako sledeće podnošenje zahteva. Otisci prstiju nosioca vize mogu na spoljnim granicama šengenskog prostora biti upoređeni sa otiscima prstiju iz baze podataka. Ukoliko se oni ne podudaraju, to ne znači da će ulazak u zemlju načelno biti odbijen, već da je neophodna dalja provera identiteta.

 1. Pasoš ili putna isprava, sa važnošću još najmanje tri meseca nakon isteka vize uz fotokopiju (prva strana i poslednja Šengenska viza), stari odn. istekli pasoš.
 2. Fotografije za pasoš 
  • Svi zahtevi za izdavanje viza moraju sadržati dve biometrijske fotografije u boji, bez obzira na uzrast podnosioca zahteva, tako i za odojčad, koje ispunjavaju sledeće kriterijume:
  • ne smeju biti starije od šest meseci
  • svetla pozadina
  • veličina 3.5 x 4.5 cm
  • lice mora da obuhvata 2/3 fotografije,
  • pogled prav neutralan izraz lica, zatvorena Usta
 3. Obrazac zahteva za vizu, popunjen i sa potpisom, za svakog podnosioca zahteva bez obzira na uzrast. U nekim slučajevima može se zahtevati dodatni obrazac i dodatna fotografija. Obrazac zahteva za vizu mora biti popunjen na nemačkom ili engleskom jeziku.
 4. Putno zdravstveno osiguranje koje ispunjava sledeće kriterijume:
  • da važi u svim zemljama Šengenskog sporazuma (ne samo u Austriji ‒ austrijska „E-Card“ nije dovoljna!)
  • da pokriva sumu od najmanje 30.000 EUR
  • period važenja osiguranja mora biti adekvatan periodu važenja vize
  • sedište osiguravajućeg društva mora biti u Austriji ili nekoj od zemalja članica Evropske unije

Svi podnosioci zahteva obavezni su da lično dođu u Ambasadu (izuzeta su deca mlađa od 16 godina).

Proverite da li ste spremili sva dokumenta. Sva dokumenta moraju se predati u originalu i sa fotokopijom!

Ambasada zadržava pravo da zahteva dodatna dokumenta.

 • Viza „C“ (viza za kraći boravak, npr. turističko putovanje ili posetu) Omogućava ulazak u zemlje Šengenskog prostora i boravak u trajanju od maksimalno tri meseca u periodu od šest meseci, počev od prvog ulaska u neku od zemalja članica Šengenskog prostora.
 •  Nacionalna viza „D“ (viza za duži boravak, boravišna viza) Nacionalna viza „D“ omogućava boravak od preko 90 dana bez prekida uz maksimalnu dužinu boravka od 180 dana po kalendarskoj godini. Uz nacionalnu komponentu ova viza omogućava i boravak od 90 dana u toku šest meseci u celokupnom Šengenskom prostoru.
 • Viza „A“ (viza za aerodromski tranzit) Omogućava državljanima zemalja kojima je potrebna aerodromska tranzitna viza da između dva leta borave u međunarodnoj tranzitnoj zoni na aerodromu, ali im ne omogućava ulazak na državnu teritoriju dotične zemlje. Ova viza potrebna je državljanima Avganistana, Bangladeša, Eritreje, Etiopije, Gane, Iraka, Irana, Demokratske Republike Konga, Nigerije, Pakistana, Sirije, Somalije i Šri Lanke.
 • Za svaki vid boravka dužeg od 6 meseci potrebna Vam je boravišna dozvola.

Ova viza potrebna je državljanima Avganistana, Bangladeša, Eritreje, Etiopije, Gane, Iraka, Irana, Demokratske Republike Konga, Nigerije, Pakistana, Sirije, Somalije i Šri Lanke.

Potrebna dokumenta:

 1.  v. opšte uslove za podnošenje zahteva za vizu
 2.  rezervacija leta
 1. v. opšte uslove za podnošenje zahteva za vizu
 2. Potvrda o zaposlenju, odn. statusu u Srbiji:
  Ukoliko ste zaposleni: aktuelna potvrda poslodavca o Vašem trenutnom zanimanju, uključujući i visinu primanja i datum stupanja u radni odnos, radnja knjižica sa fotokopijom
  Ukoliko ste samostalni preduzetnik: izvod iz privrednog registra i aktuelna potvrda o izmirenom porezu
  • Ukoliko ste student: aktuelna potvrda sa fakulteta ili više škole o Vašem statusu, indeks sa fotokopijom (prva strana, poslednji upisan semestar, poslednji položen ispit)
  Ukoliko ste učenik: aktuelna potvrda iz škole o pohađanju nastave
  Ukoliko ste poljoprivrednik: potvrda nadležnog organa da ste poljoprivrednik, eventualno izvod iz zemljišnog katastra
  Ukoliko ste mlađi od 18 godina: izvod iz matične knjige rođenih; ukoliko ne putujete sa roditeljima, odn. sa jednim roditeljem: pismena saglasnost oba roditelja ili onog roditelja sa kojim ne putujete, overena kod notara (u opštini)
  Ukoliko ste penzioner: rešenje o penziji, odn. penzijski ček
  Ukoliko ste domaćica: - Izvod sa računa ili potvrda o primanjima supruga - Pasoš (sa fotokopijom) supruga - Izvod iz matične knjige venčanih

Posetu rođacima ili prijateljima (Viza C):

 1. v. opšte uslove za podnošenje zahteva za vizu
 2. Elektronsko pozivno pismo (EVE): Potrebno je da pozivalac ode u policiju za strance (ili magistrat ili okružno nadleštvo/ Fremdenpolizei, Magistrat, Bezirkshauptmannschaft) u Austriji kako bi sačinio elektronsko pozivno pismo. Nadležni organ u Austriji EVE prosleđuje direktno Ambasadi. Taj proces traje najmanje 48 sati. U nekim slučajevima EVE nije potrebno, ukoliko se dokaže da postoji dovoljno sopstvenih sredstava za boravak i napuštanje zemlje (izvod sa bankovnog računa), kao i obezbeđen smeštaj (rezervacija hotela sa potvrdom o izvršenom plaćanju od strane ponuđivača smeštaja ili ugovor o zakupu stana) ili ukoliko se priloži poziv od domaćina (sa fotokopijom pasoša).
 3. Potvrda o zaposlenju, odn. statusu u Srbiji.

Turisti (viza C)

 1. v. opšte uslove za podnošenje zahteva za vizu
 2. Rezervacija hotela
 3. Dokaz o dovoljno sopstvenih finansijskih sredstava za boravak (npr. izvodi sa bankovnog računa ‒ za studente i maloletna lica sa računa roditelja)
 4. Potvrda o zaposlenju, odn. statusu u Srbiji

Poslovna putovanja (viza C)

 1. v. opšte uslove za podnošenje zahteva za vizu
 2. Elektronsko pozivno pismo (EVE): Potrebno je da pozivalac ode u policiju za strance (ili magistrat ili okružno nadleštvo/ Fremdenpolizei, Magistrat, Bezirkshauptmannschaft) u Austriji kako bi sačinio elektronsko pozivno pismo. Nadležni organ u Austriji EVE prosleđuje direktno Ambasadi. Taj proces traje najmanje 48 sati. U nekim slučajevima EVE nije potrebno, ukoliko se dokaže da postoji dovoljno sopstvenih sredstava za boravak i napuštanje zemlje (izvod sa bankovnog računa), kao i obezbeđen smeštaj (rezervacija hotela sa potvrdom o izvršenom plaćanju od strane ponuđivača smeštaja ili ugovor o zakupu stana) ili ukoliko se priloži poziv od domaćina (sa fotokopijom pasoša)

Učešće na konferenciji (viza C):

 1. v. opšte uslove za podnošenje zahteva za vizu
 2. Poziv na konferenciju ili potvrda o učešću 3. Potvrda o zaposlenju, odn. statusu u Srbiji

Opšti uslove za podnošenje zahteva za vizu ‒ v. viza C (uključujući i potvrdu o zaposlenju, odn. statusu u Srbiji)

U vezi sa ovom stavkom se napominje i to da nosilac vize D, izdate od strane Austrije ili neke druge zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, na osnovu te vize i važeće putne isprave ima pravo da se do tri meseca u periodu od šest meseci slobodno kreće na državnoj teritoriji preostalih zemalja potpisnica Šengenskog sporazuma.

Potrebna dokumenta za:

Praksu/volonterski rad:

 1. v. opšte uslove za podnošenje zahteva za vizu
 2. Potvrda o praksi/volonterskom radu (Potvrda od AMS - "Anzeigebestätigung")
 3. Izvod iz kaznene evidencije iz MUP-a (ne stariji od tri meseca)
 4. 4. Izvod iz matične knjige rođenih

Stipendisti (viza D):

 1. v. opšte uslove za podnošenje zahteva za vizu
 2. Original dopisa austrijskog fakulteta ili više škole o stipendiji
 3. Dokaz o obezbeđenom smeštaju (npr. ugovor o kupovini ili zakupu od domaćina u Austriji i pismena izjava pozivaoca o smeštaju)
 4. Izvod iz kaznene evidencije iz MUP-a (ne stariji od tri meseca)
 5. Izvod iz matične knjige rođenih

Detaljnije informacije o vizi D možete dobiti u Ambasadi.

Opšti uslove za podnošenje zahteva za vizu ‒ v. viza C (uključujući i potvrdu o zaposlenju, odn. statusu u Srbiji)

U vezi sa ovom stavkom se napominje i to da nosilac vize D, izdate od strane Austrije ili neke druge zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, na osnovu te vize i važeće putne isprave ima pravo da se do tri meseca u periodu od šest meseci slobodno kreće na državnoj teritoriji preostalih zemalja potpisnica Šengenskog sporazuma.

Potrebna dokumenta za:

Praksu/volonterski rad:

 1. v. opšte uslove za podnošenje zahteva za vizu
 2. Potvrda o praksi/volonterskom radu (Potvrda od AMS - "Anzeigebestätigung")
 3. Izvod iz kaznene evidencije iz MUP-a (ne stariji od tri meseca)
 4. 4. Izvod iz matične knjige rođenih

Stipendisti (viza D):

 1. v. opšte uslove za podnošenje zahteva za vizu
 2. Original dopisa austrijskog fakulteta ili više škole o stipendiji
 3. Dokaz o obezbeđenom smeštaju (npr. ugovor o kupovini ili zakupu od domaćina u Austriji i pismena izjava pozivaoca o smeštaju)
 4. Izvod iz kaznene evidencije iz MUP-a (ne stariji od tri meseca)
 5. Izvod iz matične knjige rođenih

Detaljnije informacije o vizi D možete dobiti u Ambasadi.

Downloads