Potni list

Avstrijski državljan s stalnim prebivališčem v državi članici Evropske unije lahko vloži prošnjo za izdajo, razširitev področja veljavnosti ali spremembo navadnega potnega lista/osebne izkaznice pri avstrijskem predstavništvu na ozemlju neke druge države članice Evropske unije, v kolikor se nahaja na njenem območju pristojnosti.

Avstrijski državljan s stalim prebivališčem v ostali tujini lahko vloži prošnjo za izdajo, razširitev področja veljavnosti ali spremembo navadnega potnega lista/osebne izkaznice tako pri, glede na svoje prebivališče pristojnemu avstrijskem predstavništvu, kakor tudi pri stvarno pristojnemu predstavništvu, ki je geografsko bližje njegovemu stalnemu prebivališču.

Nasvet: Avstrijske državljanke in državljani, ki živijo v tujini, lahko za potni list/osebno izkaznico zaprosijo pri vsakem za izdajo dokumentov pristojnem organu v Avstriji. Vendar pa naj vas pri tem opomnimo, da lahko pride zaradi preverjanja državljanstva pri avstrijskih državljankah in državljanih, ki že več kot pet let živijo v tujini, do daljše čakalne dobe.

 • potni list: izpolnjen obrazec / obrazec za mladoletne osebe
 • fotografija (pokončni format 35 x 45 mm) ki ne sme biti starejša od šestih mesecev in mora ustrezati evropskim merilom za fotografije za potne listine (Passbildkriterien)
 • potrdilo o stalnem prebivališču po lokalnih okoliščinah, npr. dovoljenje za bivanje, potrdilo o prijavi itd.
 • stari potni list ali osebna izkaznica, v kolikor obstaja
 • izjava o osebnem stanju
 • potrdilo o akademskem nazivu, v kolikor je potreben

Pri oddaji vloge je potrebno predložiti spodaj navedena dokazila, v kolikor tega ne boste storili, lahko to vodi do daljše čakalne dobe:

 • izpisek iz rojstne matične knjige
 • poročni list ali potrdilo o spremembi imena, v kolikor je potreben
 • potrdilo o avstrijskem državljanstvu
 • osebni dokument ali priča za identifikacijo

Vlogo za potni list je potrebno vložiti osebno na veleposlaništvu. Tudi mladoletne osebe in otroki morajo biti pri oddaji vloge osebno prisotni.

Od dvanajstega leta naprej se zbirajo tudi prstni odtisi.

 • ponedeljek do četrtek 08:30- 12:00 ure
 • petek 08:30 – 11:00 ure
 • Potni list: 76,- Euro
 • Otroci (2-12 let): 30 Euro*

* Izdaja potnih listin za otroke do dopolnitve drugega leta starosti je oproščena plačila takse.

Od 15. junija 2012 naprej vpis enega ali več otrok v potni list starša ni več možen. Za prestop meje potrebuje vsak otrok lastni potni list – oziroma osebno izkaznico, v kolikor je to dovoljeno po določilih za vstop v tujo državo.  

Evropska unija je za zaščito otrok vpeljala načelo ”ena oseba – en potni list”. V preteklosti je obstajala možnost vpisa otroka v potni list staršev oz. njegovega zakonitega zastopnika, a ta vpis je obsegal le priimek, ime, spol in rojstni datum otroka, ne pa tudi fotografije, zaradi česar je bila identifikacija otroka na meji zelo zahtevna.

Avstrijski potni list, v katerem je vpisan otrok, ohrani veljavo do datuma preteka, vendar le za osebo, ki je nosilec potnega lista, ne pa tudi za vpisanega otroka.

Do otrokovega drugega leta se izda otroški potni list z veljavo dveh let ter od drugega leta starosti z veljavnostjo  petih let. Od dvanajstega leta starosti naprej se izda odrasli potni list z veljavnostjo desetih let.

Pri vlogi za izdajo potnega lista se na čipu shranijo podatki o osebi in fotografija osebe, od dvanajstega leta naprej se zbirajo tudi prstni odtisi.

 • Zamenjava starega veljavnega potnega lista ni potrebna.
 • Stari potni listi ohranijo veljavnost.
 • Vse pomembne informacije in pogosto zastavljena vprašanja (FAQs) najdete na spletni strani Zveznega ministrstva za notranje zadeve

Za izdelavo osebnih izkaznice in potnih listov je pristojna Državna tiskarna na Dunaju. Obdelava in izdaja dokumenta traja običajno med dvema in tremi tedni od oddaje popolne vloge na avstrijskem predstavništvu.

 • 2 leti za otroke od 0-2 leta starosti
 • 5 let za otroke od 2-12 leta starosti
 • 10 let od dopolnitve 12. leta starosti

Čeprav so bile s širitvijo Schengenskega območja odpravljene mejne kontrole, je za potovanje znotraj Schengenskega prostora potrebna veljavna potovalna listina. Veljavni potovalni listini za potovanja po Evropski uniji sta potni list ali osebna izkaznica, vozniško dovoljenje ni veljavna potovalna listina. Prestop meje brez veljavne potovalne listine ja tako v Avstriji kakor tudi v Sloveniji prekršek in s tem kazniv. V Sloveniji je za prestop meje brez potovalnega dokumenta predvidena kazen v višini najmanj 500,00 EUR.

Najdbo potovalne listine (potnega lista), ki je bila prijavljena za ukradeno ali izgubljeno, je potrebno nemudoma sporočiti oz. prijaviti najbližnji policijski postaji, da se nacionalno in mednarodno iskanje prekliče. Kljub temu ni mogoče izključiti, da ne bo prihajalo pri uporabi listine, ki je bila javljena kot ukradeno oz. izgubljeno, v vstopu v tuje države do težav, pri čemer leži pristojnost o tem v rokah organov tiste države, v katero želimo vstopiti.

V kolikor najdbe potovalne listine (potnega lista) ne prijavite, ostaja iskanje nadalje razpisano in vodi na mejnih kontrolah pri vstopu v drugo državo do zavrnitve vstopa ter s tem povezanimi težavami in neprijetnostmi.

Imetniki avstrijskih potnih listov, ki so bili izdani oz. podaljšani med 26. 10. 2005 in 16. 06. 2006 in imetniki potnih listov kremne barve, potrebujejo za vstop v ZDA vizum. Podrobnejše informacije o tem najdete na spletni strani Veleposlaništva ZDA na Dunaju.

Elektronski sistem za izdajo dovoljenja za potovanje v ZDA.