Državljanstvo

Avstrija flag pozimi

Potrdilo o državljanstvu potrjuje, da je določena oseba avstrijski državljan. Potrdilo na prošnjo prosilca izda občina v Avstriji, v kateri ima prosilec svoje stalno prebivališče. V kolikor prosilec prebiva v Sloveniji, izda potrdilo o državljanstvu po vnosu podatkov v Centralni register prebivalstva pri pristojnem avstrijskem organu Avstrijsko veleposlaništvo Ljubljana. Vlogo za izdajo potrdila o državljanstvu poda prosilec osebno oz. pri mladoletnih otrocih pravni zastopnik v spremstvu mladoletnega otroka.

Pri oddaji vloge je potrebno predložiti spodaj navedene dokumente v dveh izvodih – v originalu in z eno kopijo:

 • vlogo in izjavo (popolno in berljivo izpolnjeni)
 • osebni dokument prosilca (potni list, osebno izkaznico), pri mladoletnih otrocih tudi osebna dokumenta staršev
 • izjavo o istovetnosti otroka, ki jo poda zakoniti zastopnik, če mladoletni otrok še ne poseduje osebnega dokumenta (potnega lista, osebne izkaznice)
 • rojstni list prosilca
 • rojstna lista staršev (pri mladoletnih otrokih)
 • poročni list prosilca oz. pri mladoletnih otrocih poročna lista staršev
 • morebitno sodbo o razvezi zakonske zveze in sklep o priznanju tuje razvezne sodbe (če je bila zakonska zveza razvezana v tujini)
 • potrdilo o državljanstvu avstrijskega starša (pri mladoletnih otrokih)
 • morebitno odločbo o dodelitvi avstrijskega državljanstva
 • morebitno odločbo o ohranitvi avstrijskega državljanstva
 • morebitno odločbo o spremembi osebnega imena (izjavo o spremembi osebnega imena)
 • potrdilo o stalnem bivališču z navedbo državljanstva (ki ne sme biti starejše od 4 tednov); pri mladoletnih otrokih potrdila staršev in otroka
 • morebitno potrdilo o akademskem nazivu (vpisujejo se zgolj akademski nazivi priznanih izobraževalnih ustanov Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švice)

Vse tujejezične listine – z izjemo nemških ali angleških – je potrebno predložiti s prevodom. Rojstne in poročne liste je možno pridobiti na mednarodnih obrazcih.