Vzťahy medzi Rakúskom a Slovenskom

Rakúsky prezident Heinz Fischer so slovenským prezidentom Andrejom Kiskom.

Dva susedné štáty Rakúsko a Slovensko spája hustá sieť priateľských vzťahov. Geografická blízkosť oboch hlavných miest Viedne a Bratislavy sa odráža v blízkych kontaktoch na všetkých úrovniach. Po vstupe Slovenska do EÚ v roku 2004 sa bilaterálne vzťahy ešte zintenzívnili a skvalitnili. Úzka spolupráca sa prejavuje aj v pravidelných stretnutiach na úrovni štátov, regiónov a obcí.

Pozitívny a dynamický rozvoj zaznamenáva aj hospodárska spolupráca. Rakúsko je jedným z najdôležitejších zahraničných investorov na Slovensku. V roku 2011 otvorilo Rakúsko svoj pracovný trh pre pracovné sily zo Slovenska.

Rovnako bezprostredná a rôznorodá je aj kultúrna spolupráca. Výsledkom tesnej kultúrnej previazanosti a záujmu o vzájomnú kultúrnu výmenu je množstvo projektov a podujatí, na ktorých sa spoločne podieľajú rakúski a slovenskí umelci.