نشانی و ساعت کار

سفارت اتریش تهران 
تهران، نیاوران، خیابان باهنر، خیابان مقدسی، خیابان احمدی زمانی، کوچه میرولی، پلاک 8، کد پستی 1979633755

+98/21/22750038-40 تلفن
فاکس: 22705262 ( 21 / 98  +)