مراکز اتریشی

بخش بازرگانی سفارت اتریش
بزرگراه آفریقا، خ. گلگشت، پلاک 21
ص.پ. 1575 - 19395
ایمیل:

تلفن: 22047791- 21- 0098
فاکس: 22051816- 21- 0098