Viza za druge grupe osoba

Za sve grupe osoba potrebni su sljedeći dokumenti:

  • 2 aktualne fotografije u boji, formata kao za pasoš, prema važećim ICAO-propisima
  • Mjesno i vremenski važeća putna isprava (putna isprava ne smije važiti duže od deset godina i mora biti važeća najmanje tri mjeseca nakon isteka traženog perioda trajanja vize). Po naljepnici - vizi A/C koja treba biti unesena  u putnu ispravu ista mora sadržati dvije prazne strana . Kada je u pitanju naljepnica – viza za vizu D potrebno je da je u putnoj ispravi sadržana je jedna prazna strana.
  • 1 kopija pasoša podnositelja zahtjeva (stranica sa podatcima, kao i ranije šengenske vize);
  • dokaz privrednih i porodičnih veza sa domovinom (npr. potvrda o zaposlenju, financijski dokazi itd);
  • Za prvo planirano putovanje se mora predočiti putničko-zdravstveno osiguranje sa minimalnim iznosom pokrića od € 30.000,-- i mjesnom validnošću za „države Šengena“. Za svako daljnje putovanje neophodno je priložiti izjavu o dobrovoljnom samo osiguranju.
  • administrativna taksa za obradu zahtjeva u visini od EUR 35,- u domaćoj valuti (KM 70,-); ukazuje se na to, da se naplaćena taksa ne vraća, ni u slučaju odbijanja vize. Izuzetke vezano za taksa za vizu - vidjeti pod tačkom „Takse“.

Dodatno su, za pojedine grupe, potrebni sljedeći dokumenti:

Članovi službenih delegacija: pismo izdano od strane organa uprave Bosne i Hercegovine, u kojem se potvrđuje da je podnositelj zahtjeva jedan od članova dotične delegacije koji su pozvani na sastanke, savjetovanja, pregovore ili programe razmjene, kao i da sudjeluje na priredbama međudržavnih organizacija u Austriji.

Predstavnici organizacija civilnog društva: pismeni poziv institucije gostoprimca, potvrda da osoba zastupa organizaciju civilnog društva i jednu po bosanskohercegovačkom pravu izdanu potvrdu nekog državnog organa uprave o upisu predmetne Organizacije u odgovarajućem registru.

Pripadnici pratećeg osoblja vozova, hladnjača i vučnih vozila sa prikolicama na međunarodnim željezničkim linijama: pismeni zahtjev nadležnog Društva za željeznice Bosne i Hercegovine sa podatkom o svrsi, trajanju i učestalosti vožnji.

Novinari (ne odnosi se na one koji rade kao slobodni novinari): potvrda izdana od strane strukovnog saveza ili neki drugi dokument sa ovog mjesta, iz kojeg proizilazi da je dotična osoba kvalificirani novinar, kao i potvrda njegovog poslodavca, da se radi o putovanju u novinarske svrhe.

Oni koji rade kao slobodni novinari nisu obuhvaćeni ovom olakšicom.

Sudionici naučnih, kulturnih i umjetničkih aktivnosti (također i sudionici u programima visokoškolske i druge razmjene): pismenu izjavu institucije gostoprimca o sudjelovanju u aktivnostima.

Učenici, studenti, polaznici postdiplomskog studija i nastavno osoblje koje putuje u svrhu studija ili obrazovanja: pismeni poziv ili potvrda visokoškolske institucije ili druge obrazovne institucije gostoprimca o upisu ili studentska, odnosno učenička iskaznica ili potvrda o pohađanju planiranih kurseva.

Sudionici međunarodnih sportskih priredbi i prateći personal: pismeni poziv institucije gostoprimca, nadležnih organa uprave, nacionalnih sportskih saveza ili Nacionalnog olimpijskog komiteta Austrije.

Sudionici službenih programa razmjene među partnerskim gradovima: pismeni poziv voditelja uprave / gradonačelnika grada partnera.

Osobe, koje putuju iz medicinskih razloga i potrebne osobe pratnje: službeni dokument medicinske ustanove, iz kojeg proizilazi nužnost medicinskog praćenja u ovoj inistituciji i nužnost pratnje, kao i dokaz o raspolaganju dostatnim sredstvima za snošenje troškova tretmana.

Sudionici na pogrebima: službeni dokument, u kojem se potvrđuje smrt, kao i porodične i druge veze između podnositelja zahtjeva i pokojnika.

Predstavnici tradicionalnih religijskih zajednica u Bosni i Hercegovini, koji posjećuju bosanskohercegovačke zajednice dijaspore u Austriji: pismeni poziv glavnog poglavara religijske zajednice u Bosni i Hercegovini sa podatkom svrhe, trajanja i učestalosti vožnji.

Pripadnici slobodnih zanimanja koji sudjeluju na međunarodnim izložbama, konferencijama, simpozijima, seminarima ili sličnim priredbama u Austriji: pismeni poziv institucije gostoprimca kao potvrda sudjelovanja dotične osobe u priredbi.

Osobe, koje posjećuju grobove vojnika ili civilne grobove: službeni dokument, kojim se potvrđuje postojanje groba, kao i porodičnih ili drugih veza između podnositelja zahtjeva i pokojnika.

Viza u svrhe traženja zaposlenja („Jobseeker Visum“):

Visokokvalificirani stranci i strankinje, koji žele živjeti i raditi u Austriji, mogu podnijeti zahtjev za izdavanje vize u svrhe traženja zaposlenja.

Viza će se izdati na šest mjeseci , ako

- se iz spiska traženih kriterija postigne dovoljan broj bodova i

- ne postoji pravni razlog za odbijanje vize (npr. važeća zabrana boravka) ili ako je u skladu sa javni interesom

Uz ispunjavanje općih preduvjeta potrebno je predočiti sljedeću dokumentaciju:

Kao dokaz o završenom studiju na tercijarnoj obrazovnoj ustanovi u trajanju od najmanje četiri godine:

a)      Diploma o uspješno završenom studiju

b)      Dokaz o statusu Univerziteta ili neke druge tercijarne obrazovne ustanove

- Kao dokaz o habilitaciji dokument kojim se ista priznaje

- Kao dokaz o prošlogodišnjem bruto godišnjem prihodu na vodećoj poziciji poduzeća, akcionarskog društva: 

a)      Rješenje o porezu ili potvrda o plati,

b)      Potvrda poslodavca da je podnositelj zahtjeva bio na vodećoj poziciji i

c)       Dokaz da je poduzeće notirano na berzi

- Kao dokaz o istraživačkom ili inovativnom radu:

a)      Dokaz o naučnim publikacijama uz navođenje naslova i izvora

b)      Potvrda jednog Univerziteta ili jedne javne ili privatne istraživačke ustanove da je podnositelj zahtjeva radio u okviru istraživanja i razvijanja ili naučno-akademskom nivou usmjerenom ka istraživanju ili

c)       Dokaz o prijavi patenta putem izvoda nacionalnog ili regionalnog registra patenata;

- Kao dokaz za priznata odlikovanja ili nagrade diploma koja potvrđuje dobivanje iste

- Kao dokaz o radnom iskustvu:

a)      Svjedodžba o radu i

b)      potvrda o zaposlenju;

- Kao dokaz poznavanja njemačkog ili engleskog jezika međunarodno priznata diploma ili svjedodžba sa kursa;

- Kao dokaz o studiranju u Austriji (drugi dio studija ili polovina ECTS-poena) odgovarajući indeks i odgovarajuće svjedodžbe o položenim ispitima

- Kao dokaz o diplomskom ili Bachelor i Master studiju u Austriji diplomu o uspješnom okončavanju ovog studija

Dokumentacija, koja mora biti prevedena na njemački ili engleski jezik, će na provjeru i procjenu od strane Ambasade biti proslijeđena AMS-u Beč (Ured za zapošljavanje). Ukoliko su ispunjeni svi preduvjeti viza se može izdati, u suprotnom će uslijediti odbijanje zahtjeva.

Jobseeker viza služi samo za traženje zaposlenja, ali s njom nije dozvoljena ni samostalna ni nesamostalna privredna djelatnost u Austriji. Kada se nađe radno mjesto, onda stranac koji traži zaposlenje zajedno sa poslodavcem podnosi zahtjev organu uprave, koji je prema mjestu boravka nadležan za izdavanje Crveno-bijelo-crvene-kartice. Ponuđeno radno mjesto mora odgovarati poslovnom kvalifikacijskom nivou osobe koja traži zaposlenje; promjena radnog mjesta tokom perioda važenja Crveno-bijelo-crvene-kartice nije jednostavna .

Ukoliko se u roku od šest mjeseci ne nađe odgovarajuće radno mjesto zahtjev za novu Jobseeker vizu se može podnijeti tek po isteku 12 mjeseci od napuštanja teritorije Austrije.

 

Ukoliko Ambasada unatoč predočavanju gore spomenutih dokumenata bude imala sumnji vezano za stvarni razlog putovanja, ona zadržava pravo da podnositelja zahtjeva za vizu pozove na opširan intervju, prilikom kojeg se podnositelju zahtjeva daje mogućnost da predoči dodatne dokumente.

1) Kako bi se podnio zahtjev za boravišnu dozvolu ili vizu nije potrebno zakazati termin. Zahtjevi se u Ambasadi mogu predati lično od ponedjeljka do četvrtka u periodu od 08.00 do 12.00 sati, izuzev austrijskih i bosanskohercegovačkih zvaničnih praznika.

2) Informacije u vezi sa potrebnom dokumentacijom se mogu preuzeti sa web-stranice Ambasade www.aussenministerium.at/sarajewo iz rubrike „Vaše putovanje u Austriju“ ili sa oglasne ploče koja se nalazi na ulazu u Austrijsku ambasadu u Sarajevu.

U ovom kontekstu, naglašava se, da davanje informacija putem telefona u Ambasadi više nije moguće.

Treba napomenuti da se informacije o postoječim zahtjevima za vizu,  radi zaštite ličnih podataka mogu dati samo u slučaju ličnog dolaska u Ambasadu odnosno pismenog obraćanja aplikanta za vizu ili osobe koju je isti pismeno opunomoćio.

Molimo da ne šaljete original dokumente, faksove ili druge dokaze na ambasadu, ukoliko se to izričito ne zahtjeva. Gore navedeni dokumenti treba da se predoče prilikom ličnog dolaska podnositelja zahtjeva.

Molimo, obratite pažnju na to, da je administrativna taksa za obradu zahtjeva, jedino potrebno plaćanje Ambasadi za različite službene radnje u vezi sa izdavanjem viza i da je izdavanje formulara zahtjeva za vizu besplatno. Molimo da zahtjev ispunite potpuno, pošto eventualni nalog za dopunu produžava postupak.

Prvo podnošenje zahtjeva za austrijsku šengensku vizu: maksimalan period važenja vize = konkretno trajanje putovanja!

Period obrade zahtjeva trenutno iznosi minimalno dva radna dana

U slučaju da dobijete nalog za dopunu dokumenata, traženu dokumentaciju možete dostaviti ambasadi od ponedjeljka do  četvrtka od 08:00 do 12:00 sati, (izuzev austrijskih i bosanskohercegovačkih zvaničnih praznika).  

Austrijska zakonska odredba za strance zahtijeva između ostalog „otvorenost i iskrenost u postupku“. Ambasada, prema tome, ne može udovoljiti zahtjevima za vizu na temelju poziva kao prijateljske usluge.

Ukoliko se glavni cilj putovanja nalazi u nekoj drugoj državi potpisnici Šengenskog ugovora, a ne u Austriji, zahtjev za vizu se mora vratiti, obzirom da  je organ uprave zemlje koja je glavni cilj putovanja, nadležan za izdavanje  vize (Član 12, odlomak 2 Sporazuma o provođenju Šengenskog ugovora).

Austrijsko pravo za strance zahtjeva među ostalim „otvorenost i iskrenost u postupku“. Ambasada, prem tome, ne može udovoljiti zahtjevima za vizu na temelju poziva kao prijateljske usluge.

Ukoliko se glavni cilj putovanja nalazi u nekoj od drugoj državi potpisnici Šengenskog ugovora, a ne u Austriji, zahtjev za vizu se mora vratiti, pošto je organ uprave te zemlje nadležan za izdavanje vize (Član 12, odlomak 2 Sporazuma o provođenju Šengenskog ugovora).